Alexey Kashevnik, FRUCT Member

Alexey Kashevnik

General Information:

Name: Alexey Kashevnik
Sex: male
Birthday: 20th November 1982
CV: tex, pdf, docx

Contacts:

Higher Education:

no information

Job:

no information

FRUCT Working Groups:

    no information

FRUCT Projects:

    no information

Scientific Interests:

    no information